logo

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Тази бележка за политиката за поверителност и защита на личните данни, която се събира от потребителите на уебсайта https://medicopharm-k.com, има за цел да ви информира за това как вашите лични данни ще бъдат събирани и използвани. 

Ако не сте съгласни с някое от изложените условия, препоръчително е да не посещавате уебсайта и да не използвате нашите услуги и продукти от какъвто и да е вид.

ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ Е ЗАКОННО ПРИЛОЖИМА

 след влизането в сила и прилагането на Общия регламент за защита на данните (GDPR) в България. Настоящият Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския съюз е приет с цел уеднаквяване на политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни.

В съответствие с Регламент 2016/679 „лични данни“ означава всяка информация, свързана пряко или непряко с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Това включва идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор и други подобни, които могат да разкрият вашата самоличност. Такава информация може да включва вашето истинско име, адрес, телефонен номер, пароли за достъп до нашия уебсайт, IP адрес и др.

Важно е да разберете, че данните, които не могат пряко или непряко да ви идентифицират като физическо лице, не попадат в обхвата на личните данни.

Нашата настояща Политика за поверителност и защита на данните се прилага за вашите лични данни, когато посещавате https://medicopharm-k.com или използвате нашите услуги. То не обхваща други уебсайтове или услуги, които не са под наш контрол.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лицата, отговорни за събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на нашия уебсайт са:

Медикофарм-К ЕООД, като администратор.

Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие с действащите закони за защита на данните в Европейския съюз.

НАДЗОРЕН ОРГАН. Орган за защита на данните, София, бул. София. „Проф. 2 Цветан Лазаров

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането и обработването на Вашите лични данни от нас, електронния магазин https://medicopharm-k.com, се извършва в съответствие със законовите основания:

 • С Вашето изрично съгласие;
 • За да изпълним договор с Вас;
 • В съответствие със законово задължение, което ни засяга;
 • С цел защита на легитимните интереси на нас или на трети страни.

Като администратор на данни и доставчик на услугите, които предоставяте, https://medicopharm-k.com спазва и прилага законово установени правила и процедури, които включват:

 • Информиране за видовете данни, които използваме;
 • Изясняваме целите, за които го използваме;
 • Заявяваме необходимостта от вашето съгласие за тяхното използване, особено когато се предоставят допълнителни услуги въз основа на тези данни;
 • Предоставяме възможност за промяна на съгласието, дадено за различни цели чрез този уебсайт, така че да имате повече контрол;
 • Предоставяме възможност за изтриването им и правото на „забравяне“;
 • Ние идентифицираме всички трети страни или други компании, с които споделяме вашите данни.

ПРИНЦИПИ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът спазва следните регламентирани принципи при обработване на Вашите лични данни:

 • Законност, справедливост и прозрачност;
 • Ограничаване на целите на обработване;
 • Съответствие на събраните данни с целите на обработката и минимизиране на данните;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Непрофилиране на лични данни;
 • Неизползване на лични данни за директен маркетинг;
 • Ограничаване на съхранението до периода, необходим за постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработката и осигуряване на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРА ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН medicopharm-k.com :

ПРЕДИ ДОСТЪП ДО НАШИЯ УЕБСАЙТ И УСЛУГИ, МОЛЯ, ДАДЕТЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Ние, като администратор, не събираме и не съхраняваме „чувствителни“ категории лични данни като политически убеждения, етнически произход, сексуална ориентация и др. Ако получим такива данни, ние ги изтриваме незабавно.

Събраните от нас лични данни включват:

Данните се предоставят чрез контактна форма на уебсайта.

Данни, събирани при директен контакт с нас по телефон или имейл.

Лични данни, събирани автоматично, като IP адрес, идентификатор на браузър и др.

Лични данни, събирани при извършване на поръчка, като име, фамилия, имейл, адрес и телефонен номер.

Лични данни, предоставени при регистрация в уебсайта.

Администраторът спазва принципите на законосъобразност, прозрачност и целево ограничение на обработването на лични данни. Предоставяме възможност за промяна и изтриване на данни, както и за управление на съгласия.

Събраните лични данни се използват за комуникация, предоставяне на услуги и поддържане на контакт с потребителите на нашия уебсайт.

ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Администраторът използва само данни, предоставени доброволно и в съответствие със законовите изисквания.

Отговорност на всеки потребител е да не разкрива на Медикофарм-К ООД данни за трети лица, нарушаващи правата му за защита на данните.

Всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако предостави данни на трети лица без тяхно съгласие, независимо от вида или целта на данните.

НЕпълнолетни

Администраторът не събира и не изтрива непременно лични данни на лица под 18 години, освен ако не се изисква от закона.

ПОСЕЩЕНИЕ

За повече информация относно използването на бисквитки от наша страна, моля, консултирайте се с нашата политика за бисквитки на medicopharm-k.com.

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва лични данни за следните цели:

 • За предоставяне на услугите, които предлагаме;
 • За обработка на поръчки;
 • За комуникация по имейл или телефон;
 • За предоставяне на услуги на medicopharm-k.com ;
 • За сключване и изпълнение на договори;
 • За счетоводни и статистически цели;
 • За маркетингови и аналитични цели.
 • За защита на информационната сигурност.

Ако променим целите, за които обработваме Вашите лични данни, ще Ви уведомим и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработка съгласно новите цели.

Достъп до обработваните от нас лични данни имат лица, за които това е законово или договорно задължение, както и надзорни или съдебни органи (Комисия за финансов надзор, съдебни органи, прокуратура, следствени органи и др.). Достъпът до вашите лични данни от тези органи е законен.

КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ПОЛУЧЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние съхраняваме вашите данни за периода, необходим за постигане на целите, за които ги обработваме. Съхранението ще продължи, докато имаме причина да го съхраним.

Ако основанието за съхраняване на вашите лични данни престане да съществува, ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Съхраняваме различни видове лични данни за определени периоди от време според предназначението им:

Личните данни на лицата, отправили запитване чрез контактната форма на сайта, се съхраняват до 3 месеца след изпращане на запитването.

Личните данни на лицата, направили запитване по телефона, се съхраняват до 1 месец след разговора.

Личните данни, събрани при регистрация в уебсайта, се съхраняват, докато регистрацията бъде изтрита или уебсайтът започне да работи.

Личните данни, събрани при подаване на поръчка, се съхраняват за период от пет години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, освен ако законовите разпоредби изискват по-дълъг срок (напр. документи по Закона за счетоводството и/или Данъчните и Процесуалния кодекс за социално осигуряване).

Трафик данните се съхраняват по реда на Закона за електронните съобщения за срок от 6 месеца и се предават на компетентните органи и институции само в съответствие със законовите изисквания.

КЪДЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, разположени на територията на Република България.

Съхранението на вашите лични данни продължава за период не по-дълъг от необходимия за постигане на посочените цели или до преустановяване на предоставянето на услуги и/или функционирането на уебсайта.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

За да защити Вашите лични данни, администраторът предприема различни технически и организационни мерки. Всички служители са наясно

политиката за сигурност и достъпът до лична информация е ограничен до определени квалифицирани лица. Чувствителната информация е защитена чрез криптиране на данни, изпратени по интернет.

Въпреки предприетите мерки не можем да гарантираме абсолютна сигурност на уебсайта, електронните комуникации и базите данни, тъй като те могат да бъдат обект на грешки, манипулации и прониквания.

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни няма да бъдат разкривани на трети страни, освен ако няма вашето изрично, информирано и свободно съгласие или ако това е необходимо за изпълнение на договор или по закон.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Всеки субект на данни има следните права:

Субектът на данните има следните права по отношение на защитата на неговите лични данни:

Право на достъп: субектът на данните има право да получи потвърждение от Администратора дали личните му данни се обработват, както и право на достъп до съответната информация.

Право на корекция.

Право на изтриване (право да бъдеш забравен): При определени обстоятелства, ако субектът счита, че обработването на неговите лични данни е незаконно или ако той или тя е оттеглил своето съгласие, той или тя има право да поиска или нейните лични данни са изтрити.

Право на ограничаване на обработването: при определени условия субектът има право да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, например ако той или тя се съмнява в точността на тези данни или ако възрази срещу обработването.

Право на възражение: При определени обстоятелства, ако субектът счита, че има законни причини, свързани с неговата или нейната конкретна ситуация, той или тя има право да възрази срещу обработването на неговите или нейните лични данни.

Право на преносимост на данните: Ако личните данни се обработват в съответствие със съгласието на субекта или за целите на изпълнение на договор, субектът има право да поиска предоставянето на личните му данни в машинночетим формат за прехвърляне на друг администратор на данни.

Право на подаване на жалба до надзорен орган: Субектът на данните има право да подаде жалба до компетентния надзорен орган относно обработката на неговите лични данни.

Субектът на данните може да упражнява тези права чрез свободен текст.