logo

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
внимание! Всяка покупка през уебсайта е предмет на правилата и условията. Използването на този уебсайт предполага вашето съгласие и приемане на тези правила и условия. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този електронен магазин. Приемайки тези правила и условия, вие също така приемате условията за доставка, политиката за поверителност, политиката за бисквитки и всички други документи, цитирани или споменати в тези условия.

I. ПРЕДМЕТ
Изкуство. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Медикофарм-К ООД, със седалище гр. Монтана, ул. „2, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК“, и клиентите, наричани по-долу „ПОЛЗВАТЕЛИ“ на електронния магазин medicopharm-k.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Изкуство. 2. В съответствие с изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите предоставяме следната информация:
Име на доставчика.
Юридически адрес и място на управление. Фирма и седалище / адрес на управление. „Седалище и адрес на управление: ул. Славянска 2
Contact details: e-mail: office@medicopharm-k.com
site@medicopharm-k.com

  1. Регистрация в публични регистри:
    Агенция по вписванията на Република България, Търговски регистър – ЕИК 201851778

III. 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕДИН ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Изкуство. 3. Електронният магазин е достъпен през сайта medicopharm-k.com, където Потребителите могат да извършват следните действия:
Регистриране и създаване на потребителски профил за разглеждане на Електронния магазин и използване на допълнителни услуги за предоставяне на информация;
Подаване на електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронния магазин чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин в Интернет;
Сключване на договори за покупка и доставка на предлаганите от Онлайн магазина стоки;
Извършване на плащания във връзка със сключените с Онлайн магазина договори, съгласно наличните начини за плащане, предоставени от Онлайн магазина;
Получавате информация за нови стоки, предлагани от Онлайн магазина;
Вижте стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Уведомяване за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на уеб страницата на Електронния магазин;
Да упражнява правото на отказ от договора от разстояние за предлаганите от Доставчика стоки, когато това право е приложимо.

III.3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.8. (1) На потребителите не е разрешено да генерират изключително голям трафик към уебсайта.
(2) На потребителите не е разрешено да деактивират или прекъсват функционалностите на уебсайта и да предприемат злонамерени атаки.
Видът и особеностите на използване на уебсайта могат да бъдат променяни едностранно по преценка на Доставчика, включително съдържанието на уебсайта и настоящите Общи условия.
(3) Потребителите нямат право да създават препратки към страница на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или към чужда уеб страница.
(4) Поставянето на нашата страница в „рамката“ на друга страница или създаването на връзка към раздел на нашата страница, различен от началната страница, е разрешено само с изричното писмено съгласие на електронния магазин medicopharm-k.com.
(5) На всички потребители се предоставя правото да използват услугите на уебсайта единствено за лични/нетърговски цели, при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
(6) Достъпът до сайта може временно да бъде спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на интернет, непрекъсваемият достъп не може да бъде гарантиран.
(7) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН medicopharm-k.com си запазва правото да оттегли без предизвестие съгласието си за свързване чрез „линкове“

към нашата страница и правото по всяко време да премахнете връзка от страницата си.
(8) Доставчикът може да спре или прекрати възможността за използване на страницата по всяко време, поради конкретна причина или при липса на такава, включително, но не само блокиране на достъпа до вашата страница в случай на:
(a) нарушение на настоящите Условия;
(б) когато не е в състояние да провери или идентифицира предоставената му информация;
(в) когато смята, че финансова загуба или правна отговорност към страните може да възникне в резултат на определени действия от страна на потребителите;
(9) Доставчикът може да предоставя събраната статистическа информация за трафика на Сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликовете и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, за съставяне на вътрешна статистика, както и за целите на директния маркетинг .
(10) Доставчикът може да инсталира бисквитки на компютрите на потребителя – малки текстови файлове, които се записват от Уебсайта през интернет сървъра на твърдия диск на потребителя и дават възможност за извличане на информация за потребителя, идентифициране на потребителя и проследяване на действията на потребителя. „Бисквитките се използват за оптимизиране и осигуряване на пълно и качествено използване на функционалностите на сайта.

Не се счита за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Правилата и условията.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Изкуство. 9. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрано от него потребителско име и парола за отдалечен достъп, когато електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя чрез електронна регистрация в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутона за потвърждение на регистрационното действие Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и безусловно се задължава да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация чрез изпращане на писмо/имейл на посочения от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на парола за потвърждение на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка за активиране на парола в писмото за уведомяване за регистрацията, изпратено от Доставчика. След въвеждане на паролата се създава акаунт на Потребителя и се създават договорни отношения между Потребителя и Доставчика.

(5) При регистрация Потребителят трябва да предостави верни и актуални данни. Потребителят, в случай на промяна, трябва своевременно да актуализира данните, предоставени при регистрацията му.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят трябва да се регистрира в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, ако поради липса на регистрация Ползвателят не може да използва пълните функционалности на електронния магазин, включително по отношение на упражняването на правата по договора, възможността за заявяване на по-ниска цена и др. подобни функции.
(7) Настоящите Общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите без регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и през сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Изкуство. 10.(1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика, е „уникален идентификатор на Потребителя“ в рамките на смисъла на настоящите Общи условия. Имейл адресът може да съвпада с потребителското име на потребителя. Потребителят има право да промени своя e-mail адрес за връзка при извършване на редакция в секция Данни за акаунта, налична в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неоторизирана промяна на Основния имейл адрес за контакт.
(3) Доставчикът може да изиска Ползвателят да използва основния електронен адрес за контакт в определени случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА
Изкуство. 11. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в Интернет, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, достъпни на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден акаунтът при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на своята уеб страница технически средства за откриване и коригиране на грешки при въвеждане на информация преди изявлението за сключване на договора.
(6) Настоящият Договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемане на Общите условия по друг изричен начин, включително с изявление на страницата на Доставчика в Интернет. Договорът за покупко-продажба на стоки се счита за сключен от момента на заявяването му от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.

7) За сключването на този договор и сключването на договора за покупко-продажба на стоки, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез имейл или друго електронно средство.
(8) Съобщението за сключване на договора и потвърждението за получаването му се считат за получени, когато техните адресати имат достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или подвеждащи.

Изкуство. 12. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следния ред:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят не се е регистрирал преди това в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез поръчка на стоки без регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола.
Избиране на една или повече от предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки и добавянето им към списък със стоки за закупуване;
Providing details to make the delivery;
Confirming the order.

(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика без регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин. За да направи поръчка без регистрация е необходимо Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере начин на плащане на цената, след което да потвърди поръчката. С натискане на бутона за поръчка той прави обвързваща поръчка за продуктите, посочени в пазарската количка.
(3) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.
(4) Доставчикът запазва собствеността върху доставената стока до заплащане на цената на стоката.

VI. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Art. 13. The rules set out in this Section VI of the General Terms and Conditions shall apply to Users who are reasonably assumed to fall within the definition of “consumers” under the Consumer Protection Act, the E-Commerce Act and/or Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011.
Art. 14. (1) The main characteristics of the goods offered by the Supplier are set out in the profile of each product on the web page of the ELECTRONIC SHOP, as well as on the “Delivery and Return” page.

(2) The price of the goods, including all taxes, is determined by the Supplier and is set out in the profile of each item on the web page of the ELECTRONIC SHOP.
(3) The cost of delivery and transport costs, which are not included in the price of the goods, shall be determined by the Supplier and shall be provided as information to Users prior to the conclusion of the contract at one of the following times:
In the profile of each item on the Supplier’s web page of the ELECTRONIC SHOP;
When selecting the goods for the conclusion of a purchase contract;
On the “Delivery and Return” page of the ELECTRONIC SHOP

(4) Prior to the conclusion of the contract, the Supplier shall specify the total value of the order for all goods included in it.
(5) The method of payment, delivery and performance of the contract shall be specified in these General Terms and Conditions, as well as in the information provided to the User on the Supplier’s website.
(6) The information provided to Users under this Article shall be up-to-date at the time of its presentation on the Supplier’s webpage prior to the conclusion of the purchase contract.
(7) The Supplier shall be obliged to indicate the terms of delivery of each item on its web page.

(8) Users agree that all information required by the Consumer Protection Act may be provided through the eCommerce platform interface or email.
Art. 15. (1) The User shall have the right, without compensation or penalty and without giving any reason, to cancel the concluded contract within 14 days from the date of receipt of the goods, using the single cancellation form available on the Supplier’s website. The consumer may reject the delivered goods if they are in their unaltered condition, in their original packaging, without signs of use or damage to the commercial appearance of the product, in accordance with the provisions of Article 55 of the CPA, except in the cases referred to in Article 57 of the CPA. Information on the exercise of the right of withdrawal is available on the Supplier’s website.

(2) In the event of withdrawal from the contract, the cost of returning the goods shall be borne by the consumer.
(3) The supplier shall only make refunds to the bank account specified by the consumer within 14 days of receipt of the goods back. The supplier may postpone the refund of payments until the goods have been returned.
(4) The consumer must return the goods to the Supplier no later than 14 days after receipt. The goods must be in their original packaging, undamaged and complete, without any signs of use.
(5) The right of withdrawal under paragraph 1 shall not apply in the following cases:

for the supply of goods and services, the price of which depends on fluctuations in the financial markets which the Supplier cannot control;
for the supply of goods made to the individual requirements of the consumer;
for the supply of goods with a short shelf life or which by their nature cannot be returned;
for the delivery of sealed goods which have been opened after delivery and cannot be returned due to health and hygiene risks;
for the delivery of goods which, having been delivered, have been mixed with other goods and cannot be separated;
for goods with damaged merchantability, such as injuries, scratches, missing or damaged components.

(6) If the Supplier has not complied with its obligations to provide the opt-out information set out in the Consumer Protection Act, the opt-out period shall be extended by a further 12 months.
(7) Once the Consumer has exercised his right of withdrawal, the Supplier shall be obliged to refund all sums received from the Consumer, including delivery costs, without undue delay and no later than 14 days from the date of return of the refused product. When refunding amounts, the Supplier shall use the same means of payment that was used by the User in the original transaction, unless the User has expressly agreed to the use of another means of payment and this does not entail additional costs for the User.

(8) In case of exercising the right of withdrawal, the costs of returning the delivered goods shall be borne by the User. The Supplier is entitled to withhold payment of the amounts from the User until receipt of the returned goods.
(9) The Consumer shall be obliged to store the goods received from the Supplier and to ensure the preservation of their quality and safety during the period stipulated in Article 1.
(10) All returned products must be presented in the same condition as when received. Products that are damaged, have damaged or incomplete packaging, have signs of use, scratches or knocks will not be accepted. Also, products that are not complete with all accessories that were provided with them will not be accepted.

(11) The User may exercise the right to withdraw from the contract with the Supplier by submitting a written statement to the Supplier using the standard withdrawal form available on the web page of the ELECTRONIC SHOP.
Art. 16. (1) The delivery period of the goods and the starting point from which it begins shall be determined individually for each good upon conclusion of the contract with the User via the Supplier’s webpage, unless the goods are ordered as part of a single delivery.
If the User and the Supplier have not determined a specific delivery period, the period for receipt of the goods shall be 30 working days, counted from the date of sending the order by the User to the Supplier via the e-shop webpage.

In the event that the Supplier is unable to perform the contract due to the unavailability of the ordered goods, he must immediately notify the User and refund the amounts paid.
Art. 17. (1) The Supplier shall hand over the goods to the Consumer after confirming that the information requirements set out in the Consumer Protection Act have been met.
(2) The Consumer and the Supplier confirm that the conditions of par. 1 in writing upon delivery by affixing a handwritten signature, unless otherwise agreed.
(3) The Consumer and the Supplier agree that the requirements of par. 1 shall be deemed to have been fulfilled if the confirmation is made by a person who, under the circumstances, may be deemed competent to convey the information to the consumer party to the contract.

V. CONSUMER COMPLAINTS
Consumers reserve the right to file a claim in the event of incomplete conformity of the goods received with the terms of the delivery contract discovered after receipt. When filing a complaint, Consumers are entitled to all the rights provided for by Articles 113 – 115 of the Consumer Protection Act.
Consumers shall have the right to make a claim in respect of the goods irrespective of whether the manufacturer or the Trader provides a commercial guarantee for the goods or for the service provided.

When claiming for the goods, Users may request a refund, replacement of the goods with another that meets the agreed conditions, or a price reduction.
The complaint can be made verbally by telephone, indicated by the Merchant, or in writing to the email address office@medicopharm-k.com. Alternatively, the complaint may be sent by post or courier to the company’s registered office address or the Merchant’s mailing address set out at the beginning of these Terms and Conditions. When submitting a claim, Users must indicate the subject of the claim, the preferred method of satisfying the claim, the amount they wish to be refunded, and contact details.

When submitting a claim, Users must attach the documents that support their claim, including: the receipt and invoice (if any), or the bill of lading for the goods; documents that establish the incomplete conformity of the goods with the agreed terms and confirm the claim of Users, if any.
A claim in respect of consumer goods may be made within two years from the date of receipt of the goods, but not later than two months after the establishment of the incomplete conformity with the terms of the contract. The time limit shall not run during the period necessary for the seller and the consumer to reach agreement to resolve the dispute.
The trader shall keep a register of the claims submitted. Consumers shall be sent a document with the complaint number from the register and the type of goods to the email address they have provided.

When the Trader satisfies the complaint, he shall issue a certificate to that effect, which shall be drawn up in duplicate. The Trader must provide one copy of the complaint satisfaction certificate to the Consumer.
In the event of a justified complaint, the Trader shall bring the goods into conformity with the contract of sale within one month of the complaint being made by the Consumer. After the expiry of this period, if the complaint is not satisfied by the Merchant, Consumers have the right to cancel the contract and be refunded the amount paid or to request a reduction in the price of the consumer goods in accordance with Article 114 of the Consumer Protection Act.
Bringing the consumer goods into conformity with the sales contract is free of charge for Consumers. They do not owe any costs for the dispatch of the goods.
Consumers may not claim a refund or a reduction in the price of the goods where the Trader agrees to replace the goods with new goods within one month of the Consumer’s complaint.

VII. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
The intellectual property rights in the materials and resources located on the medicopharm-k.com website are protected under the Copyright and Related Rights Act and belong to the Merchant or to third parties who have transferred

the right of use of the Merchant and may not be used contrary to applicable law.
In the event of illegal copying or reproduction of information, as well as in the event of any other infringement of the Merchant’s intellectual property rights, the Merchant shall be entitled to seek compensation for damages caused in accordance with applicable law.
Users are not authorized to reproduce, modify, delete, publish, distribute or otherwise disclose the information resources published on the https://medicopharm-k.com website.

VIII. BODIES REGULATING THE TRADER’S ACTIVITY
The bodies that supervise the activities of the Trader include the Commission for Consumer Protection (CCP), which can be reached at the following contacts: website https://kzp.bg/kontakti, telephone: 0700 111 22, email: info@kzp.bg, address. Sofia, pl. Slaveykov, No. 4A, et. https://www.cpdp.bg/, telephone: 02/91-53-518, email: kzld@cpdp.bg, address. 1592 Sofia Blvd. “1595 1592, Proff. 2.

Besides them, important bodies in this area are the Bulgarian Food Safety Agency (BFSA), available on the website WWW.bfsa.bg, where signals and complaints about food control can be submitted to the hotline: 0700 122 99, as well as TD “NRA – Gabrovo, located at 7 Aprilovska Street.

IX. AMENDMENT OF THE TERMS AND CONDITIONS
The Merchant undertakes to inform Users of any amendment to these Terms and Conditions within 7 working days of such changes occurring by sending a notice to their email address provided by the User. In case of disagreement with the amendments to the General Terms and Conditions, the User shall have the right to cancel the contract concluded with the Merchant without being required to provide a reason or pay any compensation or penalty. To exercise this right, the User must notify the Merchant within one month of receipt of the notice.
If the User does not exercise his right to cancel the contract in accordance with these Terms and Conditions, he shall be deemed to have accepted the amendments without protest.
The parties declare that if any of the provisions in these Terms and Conditions should prove to be invalid, this will not jeopardize the validity of the entire contract or any other parts thereof. The invalid clause will be superseded by applicable statutory provisions or established practice.

X. APPLICABLE LAW
The provisions of the current legislation of the Republic of Bulgaria shall apply to all matters not governed by these Terms and Conditions.